Kategorie
Bez kategorii

Streszczenia z XXXII Konferencji PTE

Poniżej zamieszczamy streszczenia wystąpień z XXXII Konferencji PTE.


Miejsce sztucznej inteligencji w elektroencefalografii

Marcin Kopka

Centrum Medyczne NeuroProtect, Warszawa, Polska

U chorych z podejrzeniem padaczki badanie elektroencefalograficzne (electroencephalography EEG) jest istotnym narzędziem w diagnostyce.
Obecnie analiza wzrokowa jest złotym standardem wykrywania wyładowań padaczkopodobnych. Jest to bardzo czasochłonne oraz nieefektywne, szczególnie podczas oceny zapisów o długim czasie trwania. Ponadto zgodność w identyfikacji wyładowań padaczkopodobnych w EEG między ekspertami jest niska. Opóźnienie lub nieprawidłowo postawione rozpoznanie może mieć poważne konsekwencje osobiste i społeczne. Istnieje coraz większa potrzeba opracowania niezawodnych i walidowanych metod zautomatyzowanej analizy zapisu EEG. Potencjalnie pomocne w realizacji tego zadania mogą być metody oparte na sztucznej inteligencji (Artificial intelligence AI). Może ona zmniejszyć nadmierne obciążenie pracą ekspertów interpretujących EEG w wyspecjalizowanych ośrodkach. Wykazano, że sztuczna inteligencja potrafi odróżnić prawidłowe zapisy EEG od nieprawidłowych, wykryć napady padaczkowe lub międzynapadowe wyładowania padaczkowe. Ostatnio opracowano model AI (SCORE-AI) do kompleksowej oceny rutynowych zapisów EEG. Dokładność SCORE-AI była podobna do dokładności ekspertów ludzkich i wyższa niż w przypadku trzech wcześniej opublikowanych modeli. AI nie zastąpi ludzkich ekspertów, jednak może być ważnym i pomocnym narzędziem w interpretacji zapisów EEG.


Artefakty w zapisie czynności bioelektrycznej mózgu

Monika Starczewska*, Barbara Steinborn

*Autor korespondencyjny: tel. 618691664, 618691255, FAX 618691553, monikastarczewska@ump.edu.pl

Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego ul. Przybyszewskiego 4960-355 Poznań

Opis i interpretacja zapisu czynności bioelektrycznej mózgu jest bardziej sztuką niż nauką. Dzieje się tak wskutek dużej złożoności zjawisk bioelektrycznych mózgu. Duża zmienność potencjałów sprawia, że nie możemy dokonać wiernego opisu czynności bioelektrvcznej mózgu. Odróżnienie artefaktów od potencjałów mózgowych jest jedną z najważniejszych umiejętności elektroencefalografisty. Z elektroencefalograficznego punktu widzenia wszystkie potencjały bioelektryczne pozamózgowego pochodzenia są artefaktami. Rozróżniamy artefakty techniczne i fizjologiczne. Poznanie ich umożliwia usunięcie ich co jest warunkiem czystości obrazu EEG.Chciałabym zaprezentować przykłady zapisów czynności bioelektrycznej mózgu z różnymi rodzajami artefaktów. Mogą one bezpośrednio wpływać na błędną ocenę danego zapisu i wykazać ewentualne zmiany w zapisie czynności bioelektrycznej mózgu.


Wykorzystanie, skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja brywaracetamu w terapii dodanej u pacjentów z napadami ogniskowymi w krajach środkowoeuropejskich i polskiej subpopulacji: dane częściowe z rzeczywistej praktyki klinicznej, na podstawie badania BRIVA-REG

Beata Majkowska Zwolińska,1 Magdalena Bosak,2 Jacek Gawlowicz,3 Joanna Jędrzejczak,4 Dita Fiserova,5 Susanne Müller-Scholtz,6* Bonita Réhel,7 Anne-Liv Schulz,8 Joanna Wróbel-Wirkowska,9† Anna Gniatkowska-Nowakowska10

1 Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki, Fundacja Epileptologii, Warszawa, Polska
2 Katedra Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Kraków, Polska
3 Oddział Neurologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Lublin, Polska
4 Klinika Neurologii i Epileptologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska
5 UCB Pharma, Praga, Republika Czeska
6 UCB Pharma, Monheim am Rhein, Niemcy
7 UCB Pharma, Oakville, Ontario, Kanada
8 UCB Pharma, Monheim am Rhein, Niemcy
9 UCB Pharma, Warszawa, Polska
10 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ) Centrum Neurologii Dziecięcej I Leczenia Padaczki, Kielce, Polska
*Susanne Müller-Scholtz była pracownikiem UCB Pharma w momencie rozpoczęcia badania, a obecnie pracuje jako niezależny konsultant.
† Joanna Wróbel-Wirkowska była pracownikiem firmy UCB Pharma w momencie rozpoczęcia badania.


Wprowadzenie: The BRIVAracetam REGistry (BRIVA-REG; EP0099) to trwające, prospektywne, nieinterwencyjne badanie przeprowadzone po wprowadzeniu do obrotu brywaracetamu (BRV), którego celem jest zbadanie długoterminowego stosowania BRV w terapii dodanej, w leczeniu napadów ogniskowych (FOS) w praktyce klinicznej. Do badania BRIVA-REG włączono pacjentów w wieku ≥4 lat z napadami ogniskowymi (FOS) ulegającymi lub nieulegającymi ewolucji do obustronnych toniczno-klonicznych (FBTCS) w krajach środkowoeuropejskich (Bułgaria, Czechy, Grecja, Węgry, Polska, Rumunia).


Metody: Zaplanowana analiza pośrednia danych ogólnych i krajowych z BRIVA-REG (zbiór danych z dnia 1 czerwca 2023 r.). Kryteria włączenia obejmują pacjentów nieleczonych BRV przed włączeniem do badania i otrzymujących ≥1 lek przeciwpadaczkowy (LPP) w terapii dodanej na początku leczenia BRV.


Wyniki:

Dane demograficzne i charakterystyka wyjściowa

Łącznie 683 pacjentów otrzymało ≥1 dawkę BRV (populacja do oceny bezpieczeństwa, Safety Set, SS) w dniu zbioru danych; 387 z nich było leczonych w okresie obserwacji zgodnie z zatwierdzoną Charakterystyką Produktu Leczniczego, co odpowiada stosowaniu BRV zgodnie z rejestracją europejską (zgodnie z protokołem, Per Protocol Set, PPS). Mediana wieku (SS/PPS) wyniosła 40,0/41,0 lat; 6,7%/4,9% pacjentów było w wieku od 4 do <18 lat. 54,8%/55,3% stanowiły kobiety. Średni czas od rozpoznania padaczki wyniósł 18,65/18,61 lat (n=679/384). Mediana wyjściowej częstości napadów ogniskowych (FOS)/28 dni wynosiła 3,00/3,00 (n=614/348). 39,1%/41,6% pacjentów miało napady ogniskowe ewoluujące do obustronnych toniczno-klonicznych (FBTCS). W tej grupie, mediana początkowej częstości FBTCS/28 dni wyniosła 0,67/0,67 (n=267/161). Mediana liczby leków przeciwpadaczkowych (LPP) jednocześnie stosowanych w momencie rozpoczęcia leczenia BRV wynosiła 2,0/2,0 (n=660/387). Najczęstszymi LPP na początku leczenia BRV (≥20% SS) były lamotrygina (30,0%/31,8%), walproiniany (25,2%/27,9%) i karbamazepina (23,6%/23,8%). Polska subpopulacja SS i PPS obejmowała odpowiednio 99 i 85 pacjentów. Mediana wieku (SS/PPS) wyniosła 42,0/42,5 lat; 3,0%/1,2% pacjentów było w wieku od 4 do <18 lat. 51,5%/54,1% stanowiły kobiety. Średni czas od rozpoznania padaczki wyniósł 20,70/20,94 lat (n=97/83). Mediana wyjściowej częstotliwości napadów ogniskowych (FOS)/28 dni wyniosła 4,67/4,67 (n=94/81). 37,4%/40,0% pacjentów miało napady ogniskowe ewoluujące do obustronnych toniczno-klonicznych (FBTCS). W tej grupie, mediana początkowej częstości FBTCS/28 dni wyniosła 0,67/0,67 (n=37/34). Mediana liczby leków przeciwpadaczkowych (LPP) jednocześnie stosowanych w momencie rozpoczęcia leczenia BRV wynosiła 2,0/2,0. Najczęstszymi LPP stosowanymi na początku leczenia BRV (≥20% SS) były lewetyracetam (37,4%/40,0%), walproiniany (33,3%/30,6%), lamotrygina (29,3%/28,2%) i lakozamid (28,3%/30,6%).

Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja

W całej badanej populacji wskaźnik kontynuacji terapii BRV w ciągu 6 miesięcy wyniósł 90,0% (n=279), a 27,2% pacjentów uzyskało wolność od napadów trwającą od rozpoczęcia obserwacji do 6 miesięcy obserwacji (n=173) (PPS). Zdarzenia niepożądane związane z leczeniem (TEAE) (SS/PPS) zgłoszono u 11,6%/12,7% pacjentów. TEAE związane z lekiem zgłoszono u 6,6%/8,0% pacjentów, a 16/8 (2,3%/2,1%) pacjentów przerwało leczenie z powodu TEAE.
W polskiej subpopulacji wskaźnik kontynuacji terapii BRV przez 6 miesięcy wyniósł 91,7% (n=72), a 3,8% pacjentów uzyskało wolność od napadów trwającą od rozpoczęcia obserwacji do 6 miesiąca obserwacji (n=53) (PPS). TEAE (SS/PPS) zgłoszono u 10,1%/11,8% pacjentów. TEAE związane z lekiem zgłoszono u 7,1%/8,2% pacjentów, a 1/1 (1,0%/1,2%) pacjent przerwał leczenie z powodu TEAE.


Clinical Global Impression of Change (CGIC)/ Patient Global Impression of Change (PGIC) (pacjenci w wieku ≥18 lat)/Patient Weighted Quality of Life in Epilepsy Inventory-Form 31 (QOLIE-31-P) (pacjenci w wieku ≥18 lat)


W całej populacji badania (SS/PPS) po 6 miesiącach obserwacji, CGIC (n=333/203) wykazało, że u 74,2%/76,8% pacjentów nastąpiła jakakolwiek poprawa (minimalna, znaczna lub bardzo duża poprawa) stanu klinicznego, 19,5% /16,7% nie odnotowało żadnych zmian, a u 6,3%/6,4% nastąpiło jakiekolwiek pogorszenie (minimalne, znaczne lub bardzo duże).
Według PGIC (n=66/36) 74,2%/75,0% pacjentów zaraportowało jakąkolwiek poprawę, a 22,7%/22,2% i 3,0%/2,8% zaraportowało odpowiednio brak zmian i jakiekolwiek pogorszenie. Analiza znaczącej klinicznie zmiany całkowitego wyniku QOLIE-31-P (zdefiniowanej jako zmiana o 5,19 punktu według Borghs i wsp.,2012) od wartości początkowej do 6 miesiąca obserwacji wykazała, że 45,0%/39,1% pacjentów stwierdziło poprawę, u 37,5%/34,8% nie zaobserwowano żadnych zmian, a u 17,5%/26,1% nastąpiło pogorszenie (n=40/23)

Wnioski: Te wyniki częściowe opisują pierwsze rzeczywiste doświadczenia ze stosowania BRV w terapii dodanej w krajach środkowoeuropejskich. ≥90% pacjentów w całej badanej populacji i polskiej subpopulacji kontynuowało terapię BRV przez 6 miesięcy. 1,0–2,3% pacjentów w całej populacji badanej i polskiej subpopulacji przerwało leczenie z powodu TEAE. Po 6 miesiącach większość pacjentów w całej populacji badania wykazała poprawę stanu klinicznego, a u 39,1–45,0% stwierdzono klinicznie znaczącą poprawę jakości życia, jak zaraportowano w kwestionariuszach. Wyniki wskazują, że BRV w terapii dodanej był dobrze tolerowany i skuteczny w całej badanej populacji środkowoeuropejskiej i polskiej subpopulacji.


Finansowanie: Sponsorowane przez firmę UCB Pharma.

Kategorie
Bez kategorii

Prof. Zbigniew Stelmasiak: pożegnanie

Z żalem i smutkiem informujemy o śmierci

ŚP Pana Profesora Zbigniewa Stelmasiaka,

oddanego pacjentom znakomitego neurologa,
wspaniałego człowieka, nauczyciela.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Epiletologii

Kategorie
Bez kategorii

17th Baltic Sea Summer School on Epilepsy

Zapraszamy Państwa na nadchodzącą szkołę letnią dot. epilepsji pt. “17th Baltic Sea Summer School on Epilepsy”. Wydarzenie będzie się odbywać online popołudniami 15, 16, 26 i 28 sierpnia oraz 2 września 2024 roku.

Szkoła letnia jest głównie skierowana do młodych medyków, naukowców i doktorantów (z reguły do 40. roku życia).

Wszystkie tematy będą dotyczyły programu nauczania Akademii ILAE.

Przyjętych zostanie 40 osób, które będą pracować w 4 niezależnych grupach.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 czerwca.

Więcej informacji na stronie ILAE.

Kategorie
Bez kategorii

Podsumowanie konferencji

W imieniu Zarządu Głównego PTE i przede wszystkim własnym chciałabym podziękować za niezwykle udaną, w ocenie przede wszystkim uczestników, XXXII Konferencję nt. Padaczki.

Warto podkreślić, że tegoroczna Konferencja zgromadziła bardzo dużą liczbę uczestników – ponad 360 osób przewinęło się przez te 3 dni przez sale wykładowe i wystawę firm farmaceutycznych. Zaangażowanie Wykładowców i Prowadzących sesje w przygotowanie niezwykle ważnych treści, przystępne ich przedstawienie i aktywny udział w spotkaniu, złożyło się na znakomitą atmosferę i spotkania.

Pozostajemy z nadzieją na spotkanie na kolejnej XXXIII Konferencji PTE, w dniach 15-17.05.2025 r., na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności,

Joanna Jędrzejczak
Prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii

Kategorie
Bez kategorii

Przypomnienie dot. płatności

Szanowni Państwo, przypominamy o opłacie konferencyjnej na “XXXII Konferencję PTE na temat padaczki” oraz o wpłaty dot. składek członkowskich.

Obu wpłat należy dokonywać na ten sam rachunek bankowy.

Numer konta: PKO BP 41 1020 1127 0000 1402 0083 7344

Opłata konferencyjna:

500 zł + 23% VAT (razem: 615 zł)

Tytuł przelewu: “[imię i nazwisko], opłata konferencyjna”

Składka członkowska:

50 zł (rok)

Tytuł przelewu: “[imię i nazwisko], składka za rok [tutaj podać rok]”

Prosimy o przesyłanie skanów/kopii/potwierdzeń dokonanych wpłat członkowskich i konferencyjnych na adres e-mailowy: office@epilepsy.org.pl

Kategorie
Bez kategorii

Immunoterapia a padaczka lekooporna

Szanowni Państwo. Zapraszamy do lektury nowego artykułu przeglądowego nt. immunoterapii w leczeniu padaczki lekoopornej pt. Second-line immunotherapy in new onset refractory status epilepticus (Aurélie Hanin, Eyal Muscal, Lawrence J. Hirsch). Praca została opublikowana 2 marca w czasopiśmie Epilepsia i jest rekomendowana przez ILAE.

Kategorie
Bez kategorii

ILAE: oferta pracy

Szanowni Państwo. Przekazujemy informację o nowej otwartej pozycji w ILAE: ILAE Clinical Practice Guideline and Consensus Recommendations Methodologist. Więcej informacji o ofercie pracy, zadania, opisie stanowiska i możliwościach rozwoju zawodowego można znaleźć na stronie ILAE. Termin nadsyłania aplikacji mija 5 kwietnia 2024 roku.

Kategorie
Bez kategorii

14.02 – Dzień Chorego na Padaczkę

Dzień Chorego na Padaczkę obchodzony jest corocznie 14. lutego, w Dzień Świętego Walentego. Święty Walenty, oprócz bycia patronem zakochanych, jest także patronem osób cierpiących na padaczkę. Choroba ta nazywana jest w medycynie również epilepsją, ale dawniej nazywano ją również chorobą świętego Walentego. Obchody tego dnia mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat padaczki oraz poprawę sytuacji osób dotkniętych tą chorobą. Dzień Chorego na Padaczkę stanowi także okazję do edukacji na temat pierwszej pomocy w przypadku napadu padaczkowego oraz do podkreślenia potrzeby akceptacji i wsparcia dla osób żyjących z tą chorobą.

Jest to również okazja do zwrócenia uwagi na wyzwania związane z życiem z tą chorobą oraz do propagowania świadomości na temat jej objawów i leczenia. W dniu tym organizowane są różnego rodzaju akcje informacyjne, kampanie edukacyjne oraz wydarzenia charytatywne, które mają na celu wsparcie osób chorych na padaczkę oraz ich rodzin.

Epilepsja może wystąpić w każdym wieku, jednak w 80% przypadków objawy choroby zaczynają się przed osiągnięciem 20. roku życia. Szacuje się, że w Polsce na padaczkę choruje około 400 tysięcy osób, co stanowi około 1% całego społeczeństwa.

Dodatkowo, obchody Dnia Chorego na Padaczkę mogą przyczynić się do zmniejszenia społecznego stigma związanego z tą chorobą. Dzień ten daje również szansę na podkreślenie potrzeby inwestowania w badania naukowe oraz rozwój nowych metod leczenia padaczki, co może przyczynić się do poprawy sytuacji osób dotkniętych tą chorobą w przyszłości.

Kategorie
Bez kategorii

CONy 2024 Congress

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zapraszamy na 18. Światowy Kongres CONy (18th World Congress on Controversies in Neurology), który odbędzie się w dniach 21-23 marca 2024 r. w jednym z najbardziej tętniących życiem miast na świecie – w Londynie w Wielkiej Brytanii.

CONy stanowi platformę do dyskusji i debat dla społeczności profesjonalistów związanych z neurologią.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest pod tym linkiem.

Kategorie
Bez kategorii

Refundacja leku

Informujemy o dostępności produktu leczniczego Epidyolex 100 mg/ml roztwór doustny (kannabidiol) w ramach 2 programów lekowych dedykowanych do dzieci i dorosłych w rzadkich encefalopatiach padaczkowych (LG, DS. i TSC) od 1 stycznia 2024 roku:


B.153 Leczenie pacjentów z napadami padaczkowymi w przebiegu zespołu stwardnienia guzowatego (ICD-10: G40.4)


B.154 Leczenie pacjentów z zespołem Lennox-Gastaut lub zespołem Dravet (ICD-10: G40-4)