Statut PTE

postanowienia towarzystwa

Statut PTE

I Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie ma nazwę: Polskie Towarzystwo Epileptologii, zwane w dalszej części Statutu PTE.

§ 2
PTE jest kontynuatorem działalności Oddziału Polskiego Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej.

§ 3
Terenem działalności PTE jest obszar Polskiej Rzeczypospolitej i innych krajów świata wchodzących w skład Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej. Siedzibą Zarządu Głównego jest miasto stołeczne Warszawa.
Działalność poza granicami Polski będzie prowadzona w granicach prawa miejscowego.

§ 4
PTE jest Odziałem Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej (International League Against Epilepsy), ściśle współpracuje z Międzynarodowym Biurem ds. Padaczki (International Bureau for Epilepsy) i może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5
PTE ma osobowość prawną.

§ 6
PTE używa pieczęci podłużnej z napisem ,,Polskie Towarzystwo Epileptologii”, lub ,,Polish Society of Epileptology”.

II Cele i środki działania

§ 7
Celem PTE jest popieranie każdej inicjatywy mającej na celu pomoc chorym z padaczką.

Zadania PTE są następujące:

 • Rozwijanie i doskonalenie opieki lekarskiej w zakresie padaczki we współdziałaniu z naczelnymi i miejscowymi organami służby zdrowia.
 • Organizowanie, opracowywanie i popieranie programów szkolenia studentów, lekarzy i nielekarzy zajmujących się padaczką.
 • Inspirowanie i popieranie klinicznych i podstawowych badań naukowych dotyczących padaczki.
 • Prowadzenie działalności w kierunku zapobiegania padaczce.
 • Inicjowanie i popieranie tworzenia się ośrodków leczenia i rehabilitacji chorych na padaczkę.
 • Szerzenie oświaty nt. padaczki w społeczeństwie.
 • Organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów związanych z medycznymi lub społecznymi aspektami padaczki, przy czym przynajmniej jeden raz w roku krajowych zebrań naukowo szkoleniowych.
 • Utrzymywanie kontaktów z Polskim Stowarzyszeniem Ludzi Cierpiących na Padaczkę, z Międzynarodową Ligą Przeciwpadaczkową, z ośrodkami zagranicznymi mającymi podobne cele oraz z ośrodkami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się badaniami, diagnostyką, leczeniem i opieką nad chorymi z padaczką.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z kompetentnymi organami krajowymi i regionalnymi w celu ustanowienia odpowiednich praw na rzecz chorych na padaczkę.
 • Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych i informacji krajowych i regionalnych dotyczących problemów ludzi z napadami padaczkowymi.
 • Popieranie tworzenia się sekcji naukowych i komisji.
 • Udzielanie pomocy finansowej członkom PTE w celach zgodnych ze statutem, np. pokrywanie kosztów przejazdu i udziału w konferencjach zagranicznych i krajowych, finansowanie prac itp.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej mającej na celu wykorzystanie funduszy zgodnie z zadaniami statutowymi.

§ 8
W celu osiągnięcia powyższych celów PTE:

 • Propaguje wśród lekarzy i specjalistów pokrewnych dziedzin wiedzy zdobycze naukowe w dziedzinie epileptologii, udziela im pomocy w podnoszeniu kwalifikacji i współdziała w ich dokształcaniu.
 • Wdraża swych członków do pracy naukowej i społecznej.
 • Współdziała w redagowaniu fachowych publikacji z dziedziny epileptologii oraz prowadzi działalność wydawniczą.
 • Wydaje opinie w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących epileptologii.
 • Ogłasza konkursy na opracowanie wybranych zagadnień z dziedziny padaczki.
 • Współdziała z organami służby zdrowia.
 • Współdziała w miarę potrzeb ze szkolnictwem ogólnym, z akademiami medycznymi, z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i izbami lekarskimi przy opracowywaniu programów i metod nauczania w zakresie padaczki.
 • Współpracuje z innymi krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi i społecznymi.
 • Popularyzuje zagadnienia epileptologii.
 • Podejmuje wszelkie inne prace zmierzające do urzeczywistnienia celów.
 • Przyjmuje dotacje, składki, organizuje działalność gospodarczą.

III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych
 4. korespondentów

§ 10
Członkiem zwyczajnym może być lekarz lub specjalista zajmujący się naukową lub oświatowo-medyczno-społeczną problematyką padaczki i który opłaca składki.

Podanie o przyjęcie z krótkim życiorysem, podpisane przez dwóch członków zwyczajnych, należy adresować do prezesa PTE. Przyjęcia dokonuje Zarząd Główny.

§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • Czynnego i biernego wyboru do władz PTE, jeżeli opłacili składki członkowskie i przyjęci zostali do PTE przynajmniej 6 miesięcy przed krajowym kongresem.
 • Uczestniczenia w zebraniach i zgromadzeniach PTE, w kongresach, konferencjach naukowych czy szkoleniowych, naradach i innych imprezach organizowanych przez PTE.
 • Działania w sekcjach i komisjach naukowych.
 • Korzystania ze świadczeń i urządzeń PTE.

§ 12
Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 • Czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych.
 • Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PTE.
 • Przestrzegania zasad etyki zawodowej.
 • Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 13
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 • Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu PTE.
 • Skreślenia przez Zarząd Główny PTE z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku pomimo pisemnego upomnienia.
 • Wykluczenie przez Zarząd Główny PTE za działalność na szkodę PTE, niezgodną z powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

§ 14
Członkiem wspierającym może zostać osoba lub instytucja w kraju lub zagranicą wpłacająca roczną sumę równą co najmniej 5 rocznym składkom.
Członków wspierających przyjmuje na wniosek Prezesa PTE Zarząd Główny podejmujący w tej sprawie uchwałę.
Członka wspierającego, jeżeli jest to osoba prawna, reprezentuje wobec PTE upoważniony przedstawiciel.
Członkowie wspierający mają prawo do uczestnictwa w krajowym kongresie członków z głosem doradczym.
Jeżeli działalność członka wspierającego trwa nieprzerwanie 5 lat, członek wspierający staje się członkiem zasłużonym.

§ 15
Członkostwo wspierające ustępuje wskutek:

 • Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
 • Utraty osobowości prawnej.
 • Skreślenia przez Zarząd z powodu działalności sprzecznej z prawem lub statutem PTE lub zaprzestanie działalności wspierającej PTE przez okres 2 lat.

§ 16
Członkowie honorowi są to osoby, które na polu naukowym lub społecznym w kraju lub zagranicą zasłużyły się w szczególny sposób na rzecz pomocy chorym z padaczką.
Członkostwo honorowe nadaje krajowy zjazd na wniosek Zarządu Głównego PTE.
Zarząd Główny może zwracać się do członków w sprawie wyrażania decyzji o nadaniu członkostwa honorowego drogą głosowania pisemnego.
Członkowie honorowi obywatele polscy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
Członkowie honorowi cudzoziemcy nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego i nie są zobowiązani do opłacania składek członkowskich.
Członkostwa honorowego, jeśli wyjątkowo ważne względy za tym przemawiają, pozbawia Krajowy Kongres na wniosek Zarządu Głównego PTE.

§ 17
Członkami korespondentami są osoby przebywające w kraju lub za granicą, które utrzymują ścisłe związki z PTE w celu realizacji zadań statutowych.
Członków korespondentów mianuje Zarząd Główny PTE na wniosek prezesa PTE.
Członek korespondent nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego i nie jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich.
Członkostwo korespondencyjne ustaje wskutek zaprzestania realizacji zadań statutowych przez 2 lata lub wskutek działalności sprzecznej z prawem lub statutem.
Członkostwa korespondencyjnego pozbawia Zarząd Główny na wniosek prezesa PTE.

§ 18
Członkowie mogą odwoływać się od decyzji w sprawie pozbawienia członkostwa zwyczajnego, wspierającego lub członkostwa korespondenta do Krajowego Kongresu Członków PTE w terminie 30 dni od otrzymania decyzji.

IV Władze PTE

§ 19

 1. Władzami PTE są:
  1. Krajowy Kongres Członków PTE;
  2. Zarząd Główny;
  3. Główna Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz PTE trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. Prezes PTE jest wybierany na czteroletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.
 4. Ustępujący Prezes PTE wchodzi automatycznie do Zarządu i pełni funkcję I wiceprezesa przez jedną kadencję
 5. W przypadku ustąpienia członków władz w czasie trwania kadencji władzom przysługuje prawo dokooptowania nowych członków, przy czym liczba dokooptowanych członków nie powinna przekroczyć liczby członków przewidzianych statutem.

§ 20
Najwyższą władzą PTE jest Krajowy Kongres Członków zwoływany przez Zarząd Główny PTE.
Krajowy Kongres może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
Kongres jest ważny, gdy liczba obecnych zwyczajnych, uprawnionych do głosowania wynosi co najmniej 51% ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, w drugim zaś co najmniej 1 godzinę później bez względu na liczbę członków.
Uchwały kongresu są prawomocne, gdy zapadają zwykłą większością uprawnionych do głosowania i gdy spełniony jest warunek w p. 3. tego paragrafu.

§ 21
Do kompetencji Krajowego Kongresu Członków PTE należy:

 • Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej PTE.
 • Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego PTE i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
 • Wybór prezesa, 5 członków Zarządu Głównego i 3 członków głównej Komisji Rewizyjnej.
 • Zatwierdzenie regulaminów Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
 • Podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu, z towarzystw krajowych i zagranicznych.
 • Ustalenie czasu, miejsca i tematów kongresów, konferencji, sympozjów.
 • Nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego.
 • Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 • Podejmowanie uchwał o zmianie statutu PTE.
 • Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się PTE.
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego w sprawach członkowskich.

§ 22
W Krajowym Kongresie Członków PTE z głosem stanowiącym udział biorą:

 • członkowie zwyczajni i honorowi obywatele polscy

W Krajowym Kongresie Członków PTE z głosem doradczym mogą brać udział:

 • członkowie wspierający
 • członkowie honorowi – cudzoziemcy
 • członkowie korespondenci
 • zaproszeni goście

§ 23
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Krajowego Kongresu Zarząd Główny zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed ustaloną datą.

§ 24
Nadzwyczajny Kongres Członków PTE może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, na wniosek 2/3 liczby członków PTE.
Nadzwyczajny Krajowy Kongres PTE powinien być zwołany przez Zarząd Główny w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 25
Zarząd Główny jest najwyższą władzą PTE w okresie między krajowymi kongresami członków PTE.

§ 26
W skład Zarządu Głównego wchodzi prezes, 5 członków wybranych na Krajowym Kongresie PTE oraz automatycznie ustępujący prezes Zarządu PTE, który zostaje pierwszym wiceprezesem.
Prezes, pierwszy wiceprezes, sekretarz i skarbnik tworzą Prezydium Zarządu Głównego i są odpowiedzialni za działanie między posiedzeniami Zarządu Głównego. Ich decyzje podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu.

§ 27
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 • Reprezentowanie na zewnątrz PTE i działanie w jej imieniu.
 • Kierowanie działalnością PTE zgodnie z postanowieniami statutowymi, wytycznymi i uchwałami Krajowego Kongresu Członków PTE.
 • Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu oraz zatwierdzenie bilansu.
 • Zwoływanie krajowych kongresów członków PTE, ustalenie ich terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad.
 • Powoływanie i rozwiązywanie sekcji i komisji naukowych oraz ustalenie regulaminów i nadzorowanie ich działalności.
 • Powoływanie korespondentów regionalnych lub międzyregionalnych. Zadaniem koordynatora jest znajomość na terenie jego działania problemów związanych z chorymi na padaczkę i przedstawienie ich Zarządowi Głównemu oraz składanie co roku pisemnego sprawozdania ze swojej działalności.
 • Zarząd Główny powołuje redaktora naczelnego pisma PTE. Redaktor naczelny bierze udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 • Ustalenie zasad udziału PTE w krajowych i zagranicznych zjazdach, w innych stowarzyszeniach oraz wybór przedstawicieli reprezentujących PTE w Międzynarodowej Lidze Przeciwpadaczkowej i innych organizacjach krajowych i międzynarodowych.
 • Występowanie z wnioskami do Krajowego Kongresu o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.
 • Nadanie lub pozbawienie godności członka zasłużonego lub członka korespondenta.
 • Przyjmowanie i skreślanie członków wspierających oraz pobieranie od nich składek.
 • Wykluczanie członków zwyczajnych za działalność na szkodę PTE, niezgodną z powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego lub z etyką zawodową.
 • Rozstrzyganie sporów między członkami wynikłymi w obrębie PTE.
 • Zarządzanie majątkiem i funduszami PTE oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego PTE oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych.
 • Pobieranie składek członkowskich oraz wszelkich innych wpływów określonych w § 34.

§ 28
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się na wniosek prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące, oraz w przypadku nadzwyczajnym na wniosek co najmniej 3 członków Zarządu Głównego.
Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 4 członków, w tym prezesa; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 29
Spośród 5 członków Zarządu Głównego wybranych przez Krajowy Kongres PTE Zarząd konstytuuje się wybierając drugiego wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i 2 członków.

§ 30
Główna Komisja Rewizyjna jest powoływana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Zarządu Głównego ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 31
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Krajowy Kongres Członków PTE, spośród których wybiera przewodniczącego, sekretarza i członka.

§ 32
Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu Głównego z głosem doradczym.
Szczegółowe zasady i tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Krajowy Kongres Członków.

V Majątek i fundusze PTE

§ 33
Majątek PTE stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 34
Na fundusz PTE składają się:

 • Wpływy ze składek członkowskich (członków zwyczajnych, wspierających i zasłużonych).
 • Wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu PTE.
 • Dotacje, subwencje, zapisy, darowizny i zbiórki pieniężne.
 • Inne wpływy wynikające z działalności statutowej.

§ 35
Dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy prezesa oraz skarbnika lub sekretarza.

VI Zmiany statutowe i rozwiązanie się PTE

§ 36
Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Krajowy Kongres Członków PTE większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 37
Uchwałę o rozwiązaniu PTE podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Krajowy Kongres Członków PTE większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.